Wat is Digital Information Design (DID)?

DID Foundation

DID is de nieuwe generatie framework, opvolger van BISL, om informatiemanagers te ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van business informatie management.  Het framework is opgezet vanuit het belang van gebruikers en de business. De gedachte achter DID is dat elk vernieuwings- en verbeteringstraject een cyclisch proces doorloopt van strategie formulering naar implementatie en uitvoering.

Dit is in het DID framework zichtbaar door de keten van beleid- en strategieformulering naar uitvoering in vier managementdomeinen: het GOVERNANCE domein, waarin de uitgangspunten en beleidsafspraken worden opgesteld, het STRATEGISCH domein waarin de (meer) jaren plannen worden opgesteld, vertaald worden naar concrete acties en waarin de beschikbare middelen worden toegewezen, het VERBETERINGS domein waarin de strategie wordt uitgewerkt zodat het kan worden geïmplementeerd in de OPERATIE. Om vervolgens weer te toetsen of de uitgangspunten die zijn opgesteld binnen GOVERNANCE nog valide zijn.

In DID Foundation en DID Practitioner wordt het framework uitgelegd. DID Foundation, dat in maart jl. is verschenen, bestaat uit twee delen: achtergrond van het model en toepassing van het DID framework. DID Practitioner verschijnt later dit jaar.

Binnenkort verschijnt ook de Nederlandse versie van DID Foundation.

DID model: 4 managementdomeinen, 4 perspectieven en 4 sturingsconcepten

In het DID framework is gekozen voor vier managementdomeinen. De keuze had ook anders kunnen uitvallen, bijvoorbeeld drie (Strategisch, tactisch en operationeel) of de verdeling van vijf van Paul Strassman in ‘The politics of Information Management’:  Governance, Business alignment, Proces Improvement, Resource Optimization en Operational excellence.

Door de keuze van vier managementdomeinen is de verbeteringscyclus van Deming herkenbaar. En wordt zichtbaar dat STRATEGIE, VERBETERING en OPERATIE moet passen binnen de uitgangspunten die binnen GOVERNANCE zijn opgesteld.

Binnen elk managementdomein wordt informatiemanagement bekeken vanuit vier perspectieven: vanuit het business perspectief, het data perspectief, het services perspectief en het technisch perspectief. Elk perspectief draagt bij aan de integrale uitvoering van informatiemanagement.

Het Digital Information Design framework

Door de managementdomeinen af te zetten tegen de vier perspectieven ontstaat een matrix van 16 thema’s. Elk thema kan vervolgens worden beschreven aan de hand van vier onderwerpen. Dus in totaal 64 onderwerpen.

Integraal beoordelen van informatievraagstukken

Deze 64 onderwerpen hangen met elkaar samen, zowel horizontaal als verticaal. Immers, je kunt wel Privacy beleid opstellen (business governance) maar als hier in het onderliggende gebruik van data, technologie en diensten geen rekening mee wordt gehouden dan is het beleid een dode letter. Ook horizontaal geldt dat, het beleid op privacy en de gevolgen daarvan wellicht moeten worden vertaald in een cybersecurity plan, middelen moeten beschikbaar worden gesteld en maatregelen geïmplementeerd in de operatie.

Kortom DID helpt om informatiemanagement vraagstukken integraal te bekijken vanuit het perspectief van de gebruiker en business in samenhang met beleid, strategie, implementatie en uitvoering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *